Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD a OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tachyon Sport Arena

 

1. OBECNĚ

Vlastníkem areálu je společnost Positron Sport Arena s.r.o., se sídlem U Parku 379, 257 61 Pyšely,
IČ 018 45 527, provozovatelem areálu a poskytovatelem služeb je Tachyon Sport Arena s.r.o., se sídlem Kestřanská 133, Cholupice, 143 00 Praha 4, IČ 07829451, DIČ CZ07829451. Provozní řád se vztahuje na všechny návštěvníky areálu.

Záleží nám na pěkném a příjemném prostředí pro všechny naše hosty, prosím dodržujte tedy naše pravidla. Hodně budeme říkat osobně, respektujte prosím pokyny všech našich zaměstnanců. Kontaktní osobou za provozovatele je Karina Divišová, email karina@tachyonbc.cz, tel. 602 451 225. V areálu jsou umístěné piktogramy a návody k použití jednotlivých zařízení a prostor, ale to podstatné najdete zde. Čtěte prosím pozorně. Děkujeme.

Areál nabízí možnost aktivního trávení volného času se psy. Areál je otevřen v době tréninků, sportovních nebo jiných akcí. Sportovní plochy je možné využívat pouze po předchozí rezervaci nebo na základě souhlasu provozovatele. Ubytování se řídí ubytovacím řádem.

Návštěvníci vstupují do areálu a provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu. Za nezletilou osobu, která užívá areál, zodpovídá její zákonný zástupce. Sportovní potřeby, např. překážky, používejte vždy jen k účelu, ke kterému jsou určeny.

Areál je přístupný handicapovaným osobám. Na recepci v hlavní budově je k dispozici mapka pro bezpečný pohyb v areálu. Toaleta pro handicapované se nachází v hlavní budově. Toaleta je opatřena bezpečnostním tlačítkem. V případě, že potřebujete přivolat pomoc, stiskněte tlačítko. Ozve se výrazný zvukový signál, provozovatel dostane okamžitě informaci z bezpečnostního systému prostřednictvím sms a poskytne potřebnou asistenci či v případě potřeby přivolá další pomoc.

Ve všech vnitřních prostorách areálu platí zákaz kouření. V celém areálu platí zákaz užívání omamných látek. Alkoholické nápoje se neprodávají osobám mladším 18ti let a podnapilým osobám. Provozovatel je oprávněn požádat zjevně podnapilou osobu, aby opustila areál, popř. přivolat policii. 

Návštěvníkům areálu je zakázáno přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat. Ve všech prostorách areálu platí zákaz rozdělávání ohňů, s výjimkou míst k tomu výslovně určených a označených, a i v takovém případě pouze se souhlasem a pod přímým dohledem provozovatele. Oheň musí být vždy řádně uhašen a nikdy nesmí být ponechán bez kontroly. Oheň nesmí být nikdy rozdělán v případě větrného počasí nebo v době, kdy v oblasti platí zákaz rozdělávání ohně.

V případě, že používáte kuchyňku, nikdy neponechávejte zapnuté spotřebiče bez kontroly. Spotřebiče smí používat pouze osoby starší 18ti let, mladší jen pod dohledem dospělého. Při každém použití kuchyňky po sobě vždy umyjte a ukliďte nádobí a pracovní plochy.

Ve speciálních případech může být provozní řád doplněn, resp. upraven, v takovém případě bude taková informace vyvěšena v recepci v hlavní budově, případně s ním budou uživatelé seznámeni některým z prostředků vzdálené komunikace.

2. RESPEKTUJEME PŘIROZENÉ POTŘEBY PSŮ,

proto mohou psi v areálu vykonat svou potřebu, ovšem za následujících podmínek:

a) každý pes má doprovod, který ho stále sleduje a který po něm okamžitě uklidí

b) venčení je možné pouze v prostorách, kde to není přímo zakázáno

c) venčení je vždy zakázáno ve vnitřních prostorách a na všech výcvikových plochách

d) na povrch v hale je zákaz vstupu psů do 6ti měsíců věku

d) šetřete náš majetek a nenechte prosím psy očůrávat budovy a rohy, doma to také neděláte.

Fenky občas hárají. Tomu rozumíme a chceme jim dopřát možnost i v takových dnech u nás pobývat hrát si, trénovat a závodit. Ale protože nechceme nadmíru pokoušet sebeovládání jejich konkurentek ani psích gentlemanů, mohou se háravé fenky pohybovat ve vnitřních prostorách výhradně v kalhotkách, a to včetně tréninku. Jedinou výjimkou je soutěžní vystoupení v případě, že tak stanoví pravidla dané disciplíny a fena kalhotky mít nesmí. Kalhotky můžete zakoupit v našem obchůdku nebo u prodejců chovatelských potřeb.

3. MÁME RÁDI SVÉ HOSTY

a snažíme se jim všem zajistit stejný komfort a bezpečí, což v našem pojetí znamená, že:

a) psi jsou vždy pod přímým dohledem svého doprovodu, nikdy nejsou bez dozoru.

b) ve vnitřních prostorách jsou psi vždy na vodítku s výjimkou okamžiku, kdy trénují. Přestávka mezi trénováním není trénink.

c) nechceme tu rvačky, tedy agresivní psi jsou na vodítku nejen ve vnitřních, ale i vnějších prostorách. Za svého psa a škody, které způsobí, vždy odpovídá jeho majitel/doprovod.

4. MILUJEME POŘÁDEK

Všude. A věříme, že Vy také, proto:

a) všechny odpadky prosím dávejte pouze do koše. Je koš plný? Prosím najděte jiný. Nenašli jste jiný? Odneste prosím odpadky do velkokapacitních kontejnerů umístěných za halou nebo si své odpadky vezměte domů.

b) chováme se ohleduplně k životnímu prostředí, proto Vás prosím o důsledné třídění odpadu. Vhodných nádob je v areálu řada a stačí jen pár kroků. Prosím pomozte nám a nevyhazujte odpad mimo určené kontejnery nebo do těch, které pro daný odpad nejsou označeny.

c) psi nosí domů bláto. Ale k nám ne. Do haly přichází pes pouze čistý a suchý. Pro jeho úpravu případně použijte naše skvělé zázemí v šatnách u vchodu.

d) před vstupem na umělou trávu se vždy přezujte do suchých a čistých bot. Na umělou trávu nikdy nenoste žádné jídlo a nápoje. Chceme, aby nám všem sloužila co nejdéle.

5. KDYŽ SE STANE

a) nehoda a Váš pes se vyvenčí v místech, kde to není povoleno

b) nebo Váš pes pobíhá volně v místech, kde to není povoleno

c) nebo se pohybujete či parkujete v místech, kde to není povoleno,

d) po svém psovi neuklidíte,

e) po sobě neuklidíte,

f) hárající fenka nemá kalhotky,

g) nerespektujete jiná pravidla či pokyny našeho týmu

neděje se nic tak zlého, pouze v každém jednotlivém případě zaplatíte pokutu 300 Kč / 12 Euro. V případě, že nehodu nenahlásíte, je pokuta 1.000 Kč / 40 Euro. V případě, že pokutu nechcete uhradit, prosím neporušujte pravidla nebo náš areál nenavštěvujte.

6. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Rezervaci areálu nebo jednotlivých ploch je možné provádět buď přednostně elektronicky v rezervačním systému, popř. osobně, telefonicky nebo emailem u provozovatele.

Ceník je zveřejněný na webu tachyon.dogres.cz a je platný pro rezervace na období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023. Provozovatel si vyhrazuje právo ceník změnit, v takovém případě je nájemce oprávněn v případě, že s novou cenou nesouhlasí, do 30 dnů od zveřejnění nového ceníku zrušit rezervaci bez jakýchkoliv poplatků. Provozovatel je oprávněn pro potvrzení rezervace požadovat uhrazení zálohy. V případě zrušení rezervace je nájemce povinen uhradit storno poplatek. Výše storno poplatku je 50% pokud při rezervaci na více než tři hodiny v jednom dni rušíte rezervaci méně než 30 dní předem a 100% pokud při rezervaci na více než tři hodiny v jednom dni rušíte rezervaci méně než 15 dní předem. Při rezervaci na tři hodiny a méně v jednom dni činí výše storno poplatku 50% pokud rušíte rezervaci méně než 7 dní předem a 100% pokud rušíte rezervaci méně než 3 dny předem.

 

Cena za trénink a pronájem ploch je splatná vždy předem na bankovní účet, který Vám sdělíme při potvrzení pronájmu/tréninku. Ve výjimečných případech, např. pronájem na poslední chvíli nebo po dohodě s pronajímatelem/trenérem, lze platit v hotovosti na místě nebo platební kartou.

Všechny ceny jsou včetně DPH. Daňový doklad Vám zašleme na vyžádání. 

7. PARKOVÁNÍ A PROVOZ NA KOMUNIKACÍCH

Parkování je povoleno jen na parkovištích. Prosím nikdy neparkujte jinde, a zvláště nevjíždějte na trávník. Některé parkovací plochy jsou vyhrazené, prosím respektujte to.

V celém areálu je maximální povolená rychlost 10 km/h. Náš areál je určen lidem a psům, v areálu se pohybují volně. Při používání komunikací dbejte nejvyšší opatrnosti, aby nemohlo dojít k nehodě a respektujte dopravní značení. Při chůzi zdvihejte nohy, nešplhejte po našich skalkách a pokud je horší počasí a terén klouže, choďte opatrně. Za případné úrazy neneseme odpovědnost.

8. KDYŽ SI NEDOKÁŽEME POROZUMĚT

a naše pravidla se Vám nelíbí, není potřeba se o ničem dohadovat. Prosím opusťte ihned náš areál, najděte si takový, který bude lépe vyhovovat Vašim potřebám a k nám už se nevracejte. V případě, že budete požádáni o opuštění areálu, prosím ihned odejděte. Pokud máte již zaplacenou hodinu nebo pobyt, je nám to velmi líto, ale neneseme žádnou odpovědnost za to, že Vám peníze propadly. Máme právo si říci, které hosty v areálu nechceme, všichni naši nájemci a spolupracovníci to musí respektovat a zákaz vstupu dodržovat. Vezměte to prosím na vědomí.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu!

Tým Tachyon Sport Areny